• قاعدة«آفرینش انسان برصورت الهی» از منظر ابن‌عربی
  ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ، ۰ نظر

  مسئلة آفرینش انسان بر صورت الهی، به راحتی از آموزه‌های دینی قابل اثبات بوده و مضمون آنهمسو با مبانی هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانة عرفان نظری است. این مسئلهبسان قاعده‌ای کلی است که آثار و فروعات آن در جای‌جای انسان‌شناسی و مباحث علم‌النفس ابن‌عربی به چشم می‌خورد. این مقاله تلاش کرده است....

  منبع: فصلنامه حکمت عرفانی، سال اول، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۰ (ص.۱۰۳-۱۲۹)

 • مراتب متعدد معنایی قرآن کریم از منظر عارفان مسلمان
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ ، ۰ نظر

  یکی از مسائلی که عارفان مسلمان درباره قرآن کریم، بر آن تأکید می‌کنند، وجود مراتب متعدد معنایی برای قرآن کریم، به صورت طولی و مترتب بر یکدیگر است، به گونه‌ای که برخی از آنها ظاهر آیات و بسیاری دیگر، باطن آیات محسوب می‌شوند....

  منبع: فصلنامه حکمت عرفانی،‌سال اول، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۰، (ص۴۹-۷۵)

 • اکنکار در سراب دین
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ ، ۰ نظر

  شبه‏ آیین اکنکار که از عرفان‏‌های نوپدید و نوظهور آمریکایی است که به صورت کاملاً زیرکانه قصد دارد بدون اینکه با تعصب دینی پیروان دیگر ادیان مبارزه کند، خود را به جای دین آنها نشانده ...

 • فیلیپ ال. کوئین؛‌ ترجمه مسعود فریامنش
  ریاضت از دیدگاهی دینی ـ فلسفی
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ، ۰ نظر

  ریاضت در زمره امور و مفاهیم مهم دینی ـ فلسفی است. معادل واژة «ریاضت» در زبان انگلیسی Asceticism است....

 • مفهوم شناسی مسئله بیان ناپذیری عرفان
  ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ، ۰ نظر

  این مقاله، به بررسی مواردی که در مظان خلط با مسئله بیان¬ناپذیری عرفان است،  می‌پردازد؛ مواردی چون ناتوانی بلاغی، توصیه به سکوت و تقیه و رازداری، عدم بیان بواطن امور شهودی برای عوام، بیان¬ناپذیری به هدف ابراز تفاوت حقیقت غایی با محسوسات، بی¬معنایی و بیان¬ناپذیری هرمنوتیکی نیست....

  منبع: فصلنامه حکمت عرفانی، سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۰(ص.۱۲۷-۱۴۱)

 • شیخ اشراق و عرفان دوره نخستین
  ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ، ۰ نظر

  در این مقاله، میزان اطلاع و تاثیرپذیری شیخ اشراق از عرفان و عارفان دوره نخستین، یعنی از آغاز شکل‌گیری عرفان در قرن دوم هجری تا زمان ابن عربی...

 • محمدحسین وکیلی
  شاخصه‌های مکتب عرفانی نجف اشرف
  ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ، ۰ نظر

  با رواج جریان‌های عرفانی کاذب و نحله‌های تصوّف باطل، شناخت دقیق عرفان اصیل شیعی ضرورتی دوچندان یافته است. مکتب عرفانی نجف اشرف، جامع‌ترین مکتب عرفانی شیعی است...

 • «سلوک» در آموزه‌های دینی
  ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ، ۰ نظر

  حقیقت سلوک یا عرفان عملی، نوعی حرکت باطنی و گذر از مقاطع نسبی و در نهایت وصول، اتصال و فنای در حق تعالی با معنای درست آن است. از جمله پرسش‌هایی که ذهن را به خود مشغول می‌دارد، این است که آیا چنین معنایی را می‌توان از آموزه‌های دینی و تعلیمات پیامبر اکرم و اهل‌بیت استفاده کرد....

  منبع: فصلنامه حکمت عرفانی،‌سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۰ (ص.۹-۲۷)

 • سید یدالله یزدان‌پناه:
  عقل‌گریزی عرفان؟!
  ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ، ۰ نظر

  تجربه عرفانی پرسش‌هایی را فراروی فیلسوفانی که در وادی فلسفه عرفان گام نهاده‌اند، برانگیخته است از جمله پارادوکسیکال بودن آموزه‌های عرفانی، همچون وحدت شخصیه وجود...

 • Akiro Matsumoto
  On Rumi’s Philosophy of Language
  ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ، ۰ نظر

  This paper examines the nature of language in the works of Mawlana Jalal al-Din Rumi and consists of three sections: Language and Reality in Rumi; the Complex view of Language in Fihi ma Fihi (the Discourses of Rumi); and, Poetry and Mysticism in Rumi.

  مؤلف: Akiro Matsumoto

  مجله جاویدان‌خرد،