«دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی»

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ، ۰ نظر

کتاب «دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی» تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری با ترجمة سید محمدباقر تلغری‌زاده و ویراستاری علمی دکتر بهمن پازوکی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

«دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی»

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ، ۰ نظر

کتاب «دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی» تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری با ترجمة سید محمدباقر تلغری‌زاده و ویراستاری علمی دکتر بهمن پازوکی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.