• ویتگنشتاین : خداباور یا ملحد ؟
  ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ، ۰ نظر

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۴)، تابستان ۱۳۸۸

 • خاستگاه های فلسفی تحلیلی به روایت مایکل دامت
  ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ، ۰ نظر

  فصلنامه معرفت فلسفی، سال پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۰)، تابستان ۱۳۸۷

 • به قلم محمدتقی یوسفی
  تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق
  ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ، ۰ نظر

  «تناسخ» آموزه ای که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نمی توان از بازتاب های کلامی آن نیز غافل شد و اندیشمندان مسلمان  غالبا به امتناع عقلی آن گرایش نشان داده‌اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه ای دیگر سخن گفته است....

   

 • تأویل، ابزار عوام‌فریبی در بهائیت
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  ادیان ساختگی برای ادامه حیات خویش، به هر چیزی متمسک می‌شوند تا مشروعیت خود را اثبات نمایند. بهائیت نیز به لحاظ ماهیت خود، خارج از این قاعده نیست؛ بدین منظور دست به دامن «تأویل» می‌شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش کتابخانه¬ای، با هدف خلع سلاح این مدعیان، با پس از تعریف واژه تأویل، بررسی ارتباط آن با «تنزیل» و «اقتباس» و همچنین بررسی خود این واژه در قرآن و بیان نمونه¬هایی از تأویلات بهایی، درصدد ابطال این مدعا برآمده است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان،‌سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • فروپاشی و قیامت چهارگانه در پورانه‌های هندویی و عرفان اسلامی
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  در پورانه‌های هندویی، برای ادوار مختلف جهانی، انتهایی ترسیم می‌شود که «پَرلَیه» نام دارد. علاوه بر این، فروپاشی(مهاپرلیه)، انواع دیگری از فروپاشی را نیز در این متون می‌توان یافت که پورانه‌ها آنها را از جهاتی «پرلیه» نام نهاده‌اند. چنین وضعیتی از توصیف پایان عالم در سنّت اسلامی و مشخصاً در ساحت عرفان نیز قابل مشاهده است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • رهبری فکری ـ معنوی «صدّیق»در مکتب حسیدی
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  در تاریخ دین یهود سه جریان عرفانی عمده به ترتیب زمانی وجود دارد: مِرکبِه،قبّاله و مکتب حَسیدی. جریان عرفانی حَسیدی، در قرن هجدهم و توسط اسرائیل بَعَل شَمْ طوُوْ معروف به «بِشت» شکل گرفت. مراکز اولیة حَسیدیسم در اوکراین و لهستان جنوبی قرار داشت....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • عرفان و رهبانیت در مسیحیت
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  عرفان برای درک حقایق ادیان در برابر ظواهر دینی و تفکر عقلی طراحی شدهو در حیات معنوی پیروان آنها تأثیر فراوانی داشته است. موضوع عرفان وجود، غایت آن اتصال به وجود نامحدود و زبان آن رمزی است. در مسیحیت الوهیت عیسی بر پایه مفهوم اتحاد و حلول توجیه می‌شود و آگوستین به عرفان مسیحی رنگ فلسفیمی‌دهد....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • علّیت؛ معقول اول یا ثانی؟
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  علّیت و معلولیت صفات حقیقهای هستند که در مقولات فکری، بسیار مهم و مبنایی تلقّی میگردند؛ چنانکه جستوجو و تفتیش زوایای آن تأسیس نظریاتی همچون «تشکیک در وجود» را به دنبال داشته است و در فلسفه ملّاصدرا نقش محوری دارد....

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳)، پاییز ۱۳۸۵

 • لوگوس، اسطوره‌ای هادی به حقیقت
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  یکی از دغدغه‌های فکری بشر، بحث از نمایندگان خداوند در زمین است؛ یعنی پیامبران الهی که واسطةبین خدا و انسان‌‌ها هستند. از سوی دیگر، چون این واسطه‌ها، پیام الهی را توسط وحی به انسان‌ها منتقل می‌کنند، و اساس وحی را هم (کلمه) تشکیل می‌دهد، بررسی نقش وحی در سه دین مهم ابراهیمی ضروری است. البته، شریعت موسوی و محمدی از جهات بسیاری نزدیک به هم است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • جریان‌های الاهیاتی یهودی متأثر از جریان‌های اسلامی در دورة میانه
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  الاهیات فلسفی یهودی در دورة میانه، دارای گرایش‌های فکری برجسته‌ای است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. این گرایش‌ها، متأثر از جریان‌های فکری اسلامی است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری به شناسایی این جریان‌ها پرداخته شده و اثرپذیری آنها از جریان‌های فکری اسلامی به شیوة مقایسه و تحلیل، مورد ارزیابی قرار گرفته است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان،‌سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰