جلد اول اسلام در سرزمین ایران منتشر شد

۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: جلد اول «اسلام در سرزمین ایران» با ترجمه دکتر رضا کوهکن منتشر شد.

 • تأویل، ابزار عوام‌فریبی در بهائیت
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  ادیان ساختگی برای ادامه حیات خویش، به هر چیزی متمسک می‌شوند تا مشروعیت خود را اثبات نمایند. بهائیت نیز به لحاظ ماهیت خود، خارج از این قاعده نیست؛ بدین منظور دست به دامن «تأویل» می‌شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش کتابخانه¬ای، با هدف خلع سلاح این مدعیان، با پس از تعریف واژه تأویل، بررسی ارتباط آن با «تنزیل» و «اقتباس» و همچنین بررسی خود این واژه در قرآن و بیان نمونه¬هایی از تأویلات بهایی، درصدد ابطال این مدعا برآمده است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان،‌سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • فروپاشی و قیامت چهارگانه در پورانه‌های هندویی و عرفان اسلامی
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  در پورانه‌های هندویی، برای ادوار مختلف جهانی، انتهایی ترسیم می‌شود که «پَرلَیه» نام دارد. علاوه بر این، فروپاشی(مهاپرلیه)، انواع دیگری از فروپاشی را نیز در این متون می‌توان یافت که پورانه‌ها آنها را از جهاتی «پرلیه» نام نهاده‌اند. چنین وضعیتی از توصیف پایان عالم در سنّت اسلامی و مشخصاً در ساحت عرفان نیز قابل مشاهده است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • رهبری فکری ـ معنوی «صدّیق»در مکتب حسیدی
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  در تاریخ دین یهود سه جریان عرفانی عمده به ترتیب زمانی وجود دارد: مِرکبِه،قبّاله و مکتب حَسیدی. جریان عرفانی حَسیدی، در قرن هجدهم و توسط اسرائیل بَعَل شَمْ طوُوْ معروف به «بِشت» شکل گرفت. مراکز اولیة حَسیدیسم در اوکراین و لهستان جنوبی قرار داشت....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • عرفان و رهبانیت در مسیحیت
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  عرفان برای درک حقایق ادیان در برابر ظواهر دینی و تفکر عقلی طراحی شدهو در حیات معنوی پیروان آنها تأثیر فراوانی داشته است. موضوع عرفان وجود، غایت آن اتصال به وجود نامحدود و زبان آن رمزی است. در مسیحیت الوهیت عیسی بر پایه مفهوم اتحاد و حلول توجیه می‌شود و آگوستین به عرفان مسیحی رنگ فلسفیمی‌دهد....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • لوگوس، اسطوره‌ای هادی به حقیقت
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  یکی از دغدغه‌های فکری بشر، بحث از نمایندگان خداوند در زمین است؛ یعنی پیامبران الهی که واسطةبین خدا و انسان‌‌ها هستند. از سوی دیگر، چون این واسطه‌ها، پیام الهی را توسط وحی به انسان‌ها منتقل می‌کنند، و اساس وحی را هم (کلمه) تشکیل می‌دهد، بررسی نقش وحی در سه دین مهم ابراهیمی ضروری است. البته، شریعت موسوی و محمدی از جهات بسیاری نزدیک به هم است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • جریان‌های الاهیاتی یهودی متأثر از جریان‌های اسلامی در دورة میانه
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  الاهیات فلسفی یهودی در دورة میانه، دارای گرایش‌های فکری برجسته‌ای است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. این گرایش‌ها، متأثر از جریان‌های فکری اسلامی است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری به شناسایی این جریان‌ها پرداخته شده و اثرپذیری آنها از جریان‌های فکری اسلامی به شیوة مقایسه و تحلیل، مورد ارزیابی قرار گرفته است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان،‌سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • مواجهة حکیم مجتهد مراغی با ارامنة مراغه
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  رویکرد عالمان مسلمان در گفت‌وگو با مسیحیان را می‌توان به پنج دسته تقسیم نمود: ردیه‌نویسی، مناظره، رابطة تعلیم و تعلّم، برخورد فقهی، دیالوگ و گفت‌وگو. محور مقاله حاضر،که بازنویسی رسالة مختصر «جواب کافی و بیان شافی لمن سبقت له الحسنی»، اثر خامه عالم وارسته مجتهد مراغی به فارسی می‌باشد، به رویکرد پنجم، یعنی دیالوگ و گفت‌وگو اختصاصی دارد....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان،‌سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰

 • حنفا، حنفیتو رابطه آن با اسلام (بررسی تاریخی حنفا وآیین حنیف در دوران جاهلیت قبل ازاسلام)
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  پیش از ظهور اسلام و بعثت پیامبر اکرم، که درجزیرةالعرب آیین شرک و بت پرستی حاکم بود، جنبش خود انگیخته‌ای ظهور کرد که بعدها نام «آیین حنیف» شهرت یافت و گروندگان به آن را «احناف» نامیدند. احناف انسان‌های پاک و بصیری بودند که بابصیرت و هدایت درونی خویش از بت پرستی دوری کرده و به خداجویی و خدا پرستی نایل آمدند....

  منبع: سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹

 • درآمدی بربیانیه شورای پاپی صلح و عدالت درباره بحران اخیر اقتصادی
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  . بحران اخیر اقتصادی بحرانی نیست که گفته شود در سال ۲۰۱۱ م به وجود آمده است، بلکه پیشینه آن به سالیان متمادی برمی‌گردد. از زمانی که مادی‌گرایی حاکم بر سرنوشت بشری گشت، جهان با بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو گردید. در این میان چالش‌های اقتصادی آسیب جبران‌ناپذیری به کشورهای فقیر یا در حال توسعه زد تا جایی که دامن کشورهای پیشرفته را نیز گرفت....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۲ (پیاپی ۶)، بهار ۱۳۹۰

 • فطری بودن قربانی و راز انحرافات آن در ادیان ابتدایی
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ۰ نظر

  آیین قربانی از کهن‌ترین آیین‌هایبیشترادیاناست. انسان‌ها در تمام ادوار کوشیده‌اند تا با تقدیم هدیه و قربانی به خدا یا خدایان، خشنودی آنها را جلب کرده، از خشم و غضب آنها جلوگیری کنند. منشأ قربانی در ادیان، امر الهی است؛ امّا این آیین در ادوار مختلف تاریخ، به علل گوناگون دستخوش تغییر و تحوّل‌های زیادی شده است....

  منبع: فصلنامه معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۲ (پیاپی ۶)، بهار ۱۳۹۰