خاستگاه های فلسفی تحلیلی به روایت مایکل دامت

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۲۴:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ و در حوزه های فلسفه غرب - ۰ نظر
خاستگاه های فلسفی تحلیلی به روایت مایکل دامت

فصلنامه معرفت فلسفی، سال پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۰)، تابستان ۱۳۸۷

دیدگاه رایج درباره فلسفه تحلیلی این است که فلسفه مزبور منشای انگلیسی ـ آمریکایی دارد و راسل و مور نیز از بانیان آن هستند؛ ولی مایکل دامت معتقد است: خاستگاه واقعی فلسفه تحلیلی آلمان، و فرگه نیز موسس و پیش گام آن است؛ زیرا تحلیل فلسفی چیزی جز تحلیل اندیشه ها از رهگذر زبان نیست و این همان رسالتی است که نخستین بار فرگه آن را مطرح کرده بود...