معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

سید محمود یوسف ثانی

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۱۳:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
سید محمود یوسف ثانی

محمود یوسف‌ثانی دکترای خود را در سال ۱۳۷۶ در فلسفه اسلامی از دانشگاه تهران گرفته است. فعالیت علمی عمده او در حوزه‌های گوناگون فلسفه اسلامی و نیز تصحیح متون است.

محمود یوسف‌ثانی     دکترای خود را در سال 1376 در فلسفه اسلامی از دانشگاه تهران گرفته است. فعالیت علمی عمده او در حوزه‌های گوناگون فلسفه اسلامی و نیز تصحیح متون است.

تحصیلات:
- دکترا: فلسفه و کلام اسلامی ( دانشگاه تهران – 1376)

پایان­نامه:
دکترا: تحلیل تطبیقی مسئلۀ کلیات

زبانها:
-عربی، انگلیسی

طرح‌های تحقیقاتی:
- تصحیح کتاب «المختصر الاوسط فی المنطق» از ابن سینا

همایشهای علمی:
- ارائۀ مقالۀ "اصالت وجود و کلی طبیعی" در کنگرۀ ملاصدرا

تألیفات:
کتاب/عنوان/مؤلف/مصحح/محل نشر/سال انتشار:
1- تألیف کتاب «کتابشناسی توصیفی عرفان و تصوف» پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388
2ـ ترجمۀ کتاب پرسش‌های بنیادین فلسفه، تألیف ا. سی. یوینگ، انتشارات حکمت، 1387
3ـ ترجمۀ کتاب عوالم خیال، ویلیام چیتیک، پژوهشکدۀ امام خمینی،
4ـ ترجمۀ بخش دوم از جلد نهم تاریخ فلسفه،  فردریک کاپلستون، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384
5- ترجمۀ رسائل فلسفی کندی، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1387
6- ترجمۀ کتاب «واحد در ادیان» تألیف فردریک کاپلستون، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388

مقالات چاپ شده (اطلاعات کامل نشر):
1. استلزام محال در برهان خلف، خردنامه صدرا، شمارۀ دوم؛
2. تقابل سلب و ایجاب و مجاری آن، خردنامۀ صدرا، شمارۀ پنجم؛
3. قضیۀ سالبه، سلب حمل یا سلب حکم؟ خردنامۀ صدرا، شمارۀ یازدهم؛
4. خلق به همت در عرفان ابن‌عربی، متین، شمارۀ یازدهم و دوازدهم؛
5. ارسطو در آئینۀ زبان فارسی، ادبیات و فلسفه، سال سوم، شمارۀ سوم؛
6. میراث حکمت، آئینۀ میراث، سال اول، شمارۀ سوم؛
7. مناظره عقل و عشق، آئینۀ میراث، سال دوم، شمارۀ 1 و 2؛
8. معیار تصحیح در «عیار دانش»، آئینۀ میراث، سال اول، شمارۀ دوم؛
9. ترجمۀ مقالۀ «اندیشه» از گوتلوب فرگه، ارغنون، شمارۀ 7 و 8؛
10. ترجمۀ مقالۀ «تجربۀ عرفانی، نظریۀ عرفانی، عمل عرفانی» از پیتر مور متین، شمارۀ 7؛
11. انتقادات امام خمینی بر قاضی سعید قمی، متین، شمارۀ بیست و دوم؛
12. میراث عرفانی شیخ محمود شبستری، متین، شمارۀ هشتم؛
13. نظری و نقدی بر کتاب «رسالتان فی‌التصور والتصدیق»، خردنامۀ صدرا، شمارۀ چهارم؛
14. اصالت وجود و کلی طبیعی، خردنامۀ صدرا، شمارۀ بیست و چهارم؛
15. ترجمه‌ای استوار از کتابی دشوار، ادبیات و فلسفه، سال دوم، شمارۀ هفتم؛
16. تصور و تصدیق، ادبیات و فلسفه، سال چهارم، شمارۀ هفتم؛
17. رمزی از آن خوش حالها، کتاب ماه دین، سال چهارم، شمارۀ دوم؛
18. تعریف و غایت منطق از نظر منطق‌دانان مسلمان، نامۀ حکمت، شمارۀ سوم؛
19. بدیهی­انگاری تصورات و نقدهای آن، نامۀ حکمت، شمارۀ هشتم؛
20. مدخل «تصور و تصدیق» در دایرة­المعارف بزرگ اسلامی، جلد پانزدهم؛
21. ترجمۀ مقالۀ «چرا فیلسوفان تحلیلی باید به تاریخ فلسفه بپردازند؟» از جان کاتینگهام، نامۀ حکمت ، شمارۀ دهم.
22.  تبیینی نوین از مبحث مواد ثلاث در فلسفه براساس نظام حکمت متعالیه (مشترک با مهدی گل پرور روزبهانی) خردنامه صدرا؛
(معرفی و نقد)
23. الحاشیه علی الهیات الشفا، ادبیات و فلسفه، شمارۀ 22
24. برگی زرین از دفتر حکمت، ادبیات و فلسفه شمارۀ 21
26- ترجمه‌ای استوار از کتابی دشوار، ادبیات و فلسفه، شمارۀ 19
27. یادی از استاد محمدحسن لطفی، ادبیات و فلسفه، شمارۀ 20
28. دو کتاب در یک نگاه ، کتاب ماه دین، شمارۀ 24
29. یادداشت ماه، ادبیات و فلسفه، شمارۀ 32
30. ترجمۀ مدخل "فلسفه تحلیلی" از دایرة المعارف فلسفی راتلج، کتاب ماه ادبیات و فلسفه،‌شمارۀ 70
31. دو تصحیح از یک کتاب، ادبیات و فلسفه، شمارۀ 48
32. منطق از نظرگاه هگل، ادبیات و فلسفه، شمارۀ 18
33. ترجمۀ "کثرت دینی از دیدگاه ابن عربی" متین، شمارۀ 17
34. ترجمۀ مقالۀ "شاه ولی الله" : تاریخ فلسفۀ اسلامی، ویراسته نصر و لیمن، جلد سوم (ترجمۀ فارسی)، انتشارات حکمت
35. ترجمۀ مقالۀ "منطق": تاریخ فلسفۀ اسلامی، ویراسته نصر و لیمن، جلد چهارم (ترجمۀ فارسی)، انتشارات حکمت
36. ترجمۀ مقالۀ "فلسفۀ دین از نظر فارابی، ابن سینا و ابن طفیل" از کتاب "عقل و الهام در اسلام، جشن نامۀ لندلت"، انتشارات حکمت
37. ترجمۀ مقالۀ "آیه نور: استعاره‌ای در این باره که از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم"، از  کتاب عقل و الهام در اسلام، جشن نامۀ لندلت"، انتشارات حکمت
38. "تحلیل محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریۀ اصالت وجود" با همکاری مهدی گلپرور روزبهانی، نامۀ مفید (نامۀ فلسفی) شمارۀ 1، اردیبهشت 87
39. یادی از استاد مهدی حائری یزدی،‌کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ‌شمارۀ 20، خرداد 1378
40. "الحاشیه علی الهیات الشفا"، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارۀ 23،‌مرداد 1378
41. "کتاب شناسی جامع ملاصدرا"، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارۀ 22، مرداد 1378
42. دو ردیّه بر فلسفه «تهافت الفلاسفه و تحفة المتکلمین» جاویدان خرد، تابستان 1388
43. مدخل «تصور و تصدیق» در دایرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 15، 1388

ویرایش کتاب:
1. ویراستاری علمی کتاب "رسائل الشجرة الالهیة فیل علوم الحقایق الربانیه" از شهرزوری در سه جلد به تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران؛
2- ویراستاری علمی ترجمۀ رسائل فلسفی فارابی از آقای دکتر سعید رحیمیان، از انتشارات علمی و فرهنگی؛

پایان‌نامه‌ها
1.   "تعالیم سلوکی مولوی در مثنوی معنوی در مقایسه با بخش‌هایی از کتاب چهل حدیث امام خمینی (س)"، مشاور، دانشجو: سعید ضرابی زاده، تاریخ دفاع 7 / 8/ 81؛
2.    "ترجمۀ تحقیقی کتاب «درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی» ترجمۀ ویلیام چیتیک به انضمام آرای امام خمینی (س) در برخی از مباحث"، راهنما، دانشجو: جلیل پروین،  تاریخ دفاع 5 / 11/ 81؛
3.      "بررسی انعکاس اندیشه‌های عرفانی آیت الله شاه‌ابادی در آثار امام خمینی"، مشاور، دانشجو: نیره دشتبان، تاریخ دفاع: 24 /7/ 81؛
4.   "ترجمۀ تحقیقی دو بخش نخست کتاب رابعه عدویه، صوفی عارف و اولیاء هم مسلک وی در اسلام و تحقیق برخی مباحث به انضمام آراء امام خمینی (س)، راهنما، دانشجو: آمنه عزیزی، تاریخ دفاع: 11/6/82؛
5.   توصیف ویژگیهای مشترک تجارب عرفانی از دیدگاه ذات‌گرایان – بررسی موردی: مولوی"، مشاور، دانشجو: محسن خالقی، تاریخ دفاع: 28/2/83؛
6.   "ترجمه و تحقیق کتاب امامت در سپیده دمان شیعۀ اثنی عشری به انضمام رأی امام خمینی (س) در امام و انسان کامل"مشاور، دانشجو: علیرضا رضایت ،تاریخ دفاع: 16/6/83؛
7.      "بررسی تطبیقی ماهیت عشق در اندیشۀ حافظ و امام خمینی (س)"، مشاور، دانشجو: اصغر میر جمال ، تاریخ دفاع: 12/6/83؛
8.      "بررسی تطبیقی ماهیت عرفان از منظر حافظ و امام خمینی(س)"، مشاور، دانشجو: رضا نهضت، تاریخ دفاع :30/6/84؛
9.   " جایگاه پیر در سلوک اهل طریقت به همراه تبیین دیدگاه امام خمینی(س)"، مشاور، دانشجو: لیلا نیکبخت ملا محمود، تاریخ دفاع: 11/7/84؛
10. " جایگاه جلال الدین عتیقی در تصوف سدۀ هشتم ه.ق تبریز به همراه تصحیح (منابر) عتیقی و مقایسۀ آن با برخی آراء عرفانی امام خمینی (س)"، مشاور، دانشجو: سعید کریمی ، تاریخ دفاع: 28/4/84؛
11. " بررسی نسبت وحی با مکاشفۀ عرفانی و تبیین دیدگاه امام خمینی (س) در این خصوص"، مشاور،دانشجو: زهرا میرزایی، تاریخ دفاع: 10/2/85؛
12. " جایگاه نور در عرفان و فلسفۀ اسلامی با تأکید بر آراء امام خمینی(س) و سهروردی" ، راهنما، دانشجو: ندا عظیمی سرابیان، تاریخ دفاع: 11/12/85؛
13.  " فنا و بقاء در عرفان اسلامی با رویکردی به آراء امام خمینی (س)" ، مشاور، دانشجو: الهام غیور، تاریخ دفاع: 16/12/85؛
14.  " تبیین نظریۀ سطوح معنایی قرآن از منظر امام خمینی (س)"، مشاور، دانشجو: مرضیه شریعتی، تاریخ دفاع: 29/11/85؛
15. "ترجمۀ تحقیقی ( المفاوضات بین القونوی و الطوسی) به همراه مقایسۀ آراء عرفانی و فلسفی مطرح شده در آن با آراء امام خمینی (س)" ، راهنما، دانشجو: فاطمه رادی میبدی، تاریخ دفاع: 14/12/85؛
16. بررسی تأثیر گناه بر معرفت (مقایسه دیدگاههای امام خمینی (س) و امام محمد غزالی طوسی)"، راهنما، دانشجو: زهرا باقر زاده، تاریخ دفاع: 24/2/86؛
17. " ترجمۀ بخش های اول و دوم کتاب طریقت اسلامی موراتا و تبیین دیدگاه عرفانی امام خمینی (س) "، راهنما، دانشجو: ندا سقایی اعرج، تاریخ دفاع: 1387؛
18. " ترجمۀ بخشهای اول تا چهارم و پیوست الف و ب کتاب عرفانی دینی و غیردینی زنر و تطبیق آن با دیدگاه عرفانی امام خمینی (س)"، مشاور، دانشجو: زکیه بیات، تاریخ دفاع:
19.  " حقیقت محمدیه از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی (س)"، مشاور، دانشجو: حسین کریمی، تاریخ دفاع : 1388
20.  " علم الهی از دیدگاه امام خمینی (س) "، راهنما، دانشجو: حسن نجاتی،
21.  " تبیین دیدگاه امام خمینی در خصوص تجربۀ عرفانی"، راهنما، دانشجو: محمد وفایی،
22.  " چیستی علم و اقسام آن از نظر ملاصدرا"، راهنما، دانشجو: افسانه صمدی مجد، تاریخ دفاع: 1384؛
23.  " بررسی تطبیقی معاد از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا" ، راهنما، دانشجو: زهرا پنجه شاهین، تاریخ دفاع: 1384
24.  " احوال انسان قبل از دنیا از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی" ، راهنما، دانشجو: طاهره زارعی، تاریخ دفاع: 1384؛
25.  " بررسی آراء ملاصدرا دربارۀ ماده اولی"، راهنما، دانشجو: احمد عبدالله زاده ،تاریخ دفاع: 1384؛

سخنرانی‌ها:
1- سخنرانی در همایش بزرگداشت شیخ اشراق با عنوان "وجه معنوی حمکت اشراق" به تاریخ 26/11/1383؛  
2- سخنرانی در همایش امام محمد غزالی با عنوان "دو ردیّه بر فلسفه" به تاریخ 10/12/1387؛
3- سخنرانی دربارۀ کتاب "رسائل الشجرة الالهیه" از شهرزوری در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به تاریخ 13/10/1386؛
4- سخنرانی با عنوان «جایگاه کندی در فلسفۀ اسلامی» شهر کتاب، زمستان 88
5- سخنرانی در همایش برزگداشت ابن سینا با عنوان «معرفی یک اثر مفصل منطقی ابن سینا»  همدان، 88
6- سخنرانی در همایش فلسفه و دین با عنوان «اختلاف عقاید و ادیان : بررسی دیدگاه قونوی» شیراز، 89