عضوگروه مطالعات علم

مهدی عاشوری

نوشته شده در تاریخ ۱۹:۴۸:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
مهدی عاشوری

مهدی عاشوری دکتراى فلسفه علم خود را در سال ۱۳۹۶ از مؤسسه حکمت و فلسفة‌ ایران گرفته است.علایق او درباره فلسفه آمار و روش‌شناسی،مبانی علوم اجتماعی (انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی) می‌باشد. آخرین پژوهش وی مقصود از علیت در تحقیقات علی آماری در حال اجراست.

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

شناسنامة علمی دکتر مهدی عاشوری

تحصیلات: 
دکتری فلسفه علم، خرداد 1396، عنوان رساله دکتری: بازنمایی مدل¬های آماری با تأکید بر استنباط علّی، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

علایق پژوهشی و آموزشی: فلسفه آمار و روش¬شناسی، مبانی علوم اجتماعی (انسان¬شناسی و معرفت¬شناسی).
تحقیق در دست اجرا: مقصود از علیت در تحقیقات علّی آماری، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تحقیقات انجام¬شده:
• کاربست انسان¬شناسی صدرائیان معاصر در علوم رفتاری-اجتماعی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ 1393-1396
• تحلیل نفس¬شناختیِ امر زبانی در چارچوب فلسفه اسلامی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ 1394-1396
• مبانی، اصول و ساختار ایدئولوژیهای اجتماعی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ 1394-1396
• تنظیم و تدوین گزارش طرح تحقیقاتی «مبانی الگوی توسعه علم و فناوری»، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، 1395
• نظام مسائل «روش¬شناسی علوم انسانی» و «علم و جامعه»، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، 95-1394
• ملاک اعتبار شناخت¬های ظنّی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، 1394
• برنامه مصوب کارشناسی ارشد رشته سیاست¬گذاری علم و فناوری (همکاری در گروه طراحی رشته)، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری: 1393
• سرفصل‌های علوم انسانی بومی- اسلامی (دستیار دکتر خسروپناه)، مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین¬المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری: 1392
• «کلیات نظام آموزشی»، «آیین¬نامه دوره معرفت¬افزایی» و «آیین¬نامه دوره علوم و معارف اسلامی»، حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی: 1388
• ساختار و راهبردهای حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی، حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی: 1387
• سند برنامه¬ریزی آموزشی و طرح تدوین نظام جامع آموزشی، حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی: 1385
• اندیشکده¬ها و سیاست علم و فن¬آوری؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه سیاست علم: 1385
سوابق تدریس
• فلسفه احتمال و استنباط آماری (نیمسال اول 96-97)، دوره آزاد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مدرس.
• ایدئولویی¬های اجتماعی (نیمسال اول 96-97)، سطح 4 فقه سیاسی، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (قم)، مدرس.
• انسان¬شناسی در اسلام (نیمسال اول 96-97)، کارشناسی مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس.
• روش¬شناسی تعلیم و تربیت (نیمسال دوم 95-96)، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس.
• فلسفه تاریخ (نیمسال دوم 95-96)، کارشناسی فلسفه، دانشگاه آل¬طه، مدرس.
• معرفت¬شناسی (نیمسال دوم 95-96)، کارشناسی روان¬شناسی، دانشگاه آل¬طه، مدرس.
• انسان از دیدگاه اسلام (نیمسال اول 95-96)، کارشناسی روان¬شناسی، دانشگاه آل¬طه، مدرس.
• آشنایی با فلسفه اسلامی (نیمسال دوم 94-95)، کارشناسی روان¬شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس.
• فلسفه و روش¬شناسی علوم اجتماعی 1 و 2 (نیمسال اول و دوم 1392-93)، کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، مدرس¬یار دکتر خسروپناه.
کتابهای منتشر شده
• رئالیسم معرفتی (مشترک با دکتر خسروپناه)؛ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 1394
• روش¬شناسی علوم اجتماعی (تحریر و تألیف دروس استاد خسروپناه)؛ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 1394
• تحلیل معرفت (مشترک با دکتر خسروپناه)؛ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 1392
• تولید و تکوین علوم انسانیِ اسلامی (تحریر درس¬گفتارهای دکتر خسروپناه و دکتر پارسانیا و تألیف)؛ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 1392
• اندیشه¬های حکمی-اجتهادی شهید آیت¬اله محمد باقر صدر (مجموعه مقالات با نظارت دکتر خسروپناه)، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 1393
• درآمدی بر جهاد علمی؛ دبیرخانه همایش ملی جنگ نرم؛ تهران: 1389
کتابهای در دست چاپ
• ایدئولوژی¬های اجتماعی (تحریر و تألیف دروس استاد خسروپناه)
• چیستی امر انسانی: کاربست انسان¬شناسی نوصدرایی در علوم اجتماعی (مشترک با دکتر خسروپناه)؛ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
• فلسفه¬های علوم (ترجمه دو مدخل «فلسفه علوم؛ تألیف فریتز الهوف» و «فلسفه احتمال، تألیف آیدان لیون»)؛ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
• فرهنگ در دانشگاه (الگوهای فعالیت فرهنگی در دانشگاه)
• مدیریت اهداف و زمان (اصول و فنون برنامه¬ریزی و مدیریت زندگی برای فعالان فرهنگی)

مقالات علمی  چاپ¬شده
• کاربردپذیری استنباط آماری از منظر بازنمایی علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فصلنامه روش¬شناسی علوم انسانی، شماره 91 (علمی-پژوهشی)
• بازنمایی مدلهای آماری: دو رویکرد نگاشتی و استنباطی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوفصلنامه فلسفه علم، سال ششم، شماره دوم (علمی –پژوهشی)
• پیشرفت علمی، مقایسه¬پذیری پارادایم¬ها و معضله سنجش¬ناپذیری نظام¬های طبقه¬بندی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فصلنامه روش¬شناسی علوم انسانی، شماره 86 (علمی-پژوهشی)
• واقع¬نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنّی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی، سال 49 شماره 1 (علمی-پژوهشی)
• هدف¬گذاری رئالیستیِ تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزشهای اسلامی و زمینه¬های اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 32 (علمی-پژوهشی)
• الگوی علم¬شناسی منطقی و هویت اجتماعی علم، دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه آینه معرفت، شماره 45 (علمی-پژوهشی)
• مبناگرایی و مسئله معلوم مستقیم؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ فصلنامه ذهن، شماره 58  (علمی-پژوهشی)
• الگوی تحلیل معرفت¬شناختی مفاهیم، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 63 (علمی-پژوهشی).
• هدف¬گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت در دانشگاه؛ دانشگاه امام¬حسین، دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره11 (علمی-پژوهشی)
• عوامل مؤثر بر کاهش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه: دانشگاه امام حسین، دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره9 (علمی-پژوهشی).
• چالش¬ها و مشکلات مدیریت تشکل¬های دانشجویی: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره5 (علمی-پژوهشی).
• مدیریت جهادی، نمونه¬ای از مدیریت اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فصلنامه مهندسی فرهنگی، شماره 82 (علمی-ترویجی).
• مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفت¬شناسی نوصدرایی، دانشگاه تهران، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی، سال 46، شماره 1 (علمی-پژوهشی).
• نظریه معرفتی ادراک و نقش آن در تأسیس معرفت¬شناسی نوصدرایی؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی.
• اصول آموزش علوم اسلامی به مخاطب عمومی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 34 (علمی-ترویجی).

مقالات علمی تأییدشده
• استنباط علّی و تعبیر خلاف¬واقع، فصلنامه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن اپیدمیولوژی ایران (علمی – پژوهشی)
• هستی و چیستی واقعیت¬های اجتماعی و تاریخی، فصلنامه جامعه¬پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن تحول در علوم انسانی (علمی-پژوهشی)
• اعتباریات و داوری ارزشی در باب امور فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (علمی-پژوهشی)
• Toward the Applicability of Statistics, A representational view, Principia, Santa Catarina, Brazil.

Humanistic Turn in Contemporary Islamic Studies, journal of contemporary Islamic Studies, University of Tehran

آدرس محل کار: تهران، خیابان ولی¬عصر (عج)، خیابان نوفل¬لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4
تلفن محل کار: 66965348  پسـت الکترونیکی: Ashoori@irip.ir. ، Ashoori425@yahoo.com