محمد فنائی اشکوری

منزلت عقل و وحی در هندسه معرفت بشری : تحلیل و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۱۴:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
منزلت عقل و وحی در هندسه معرفت بشری : تحلیل و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره منزلت عقل در هندسه معرفت دینی
فصلنامه معرفت فلسفی، سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۴)، تابستان ۱۳۸۸

تاریخ اندیشه بشر گواهی می‏دهد که پرسش کهن از نسبت عقل و ایمان یا علم و دین، همواره به دنبال پاسخ‏هایی تازه بوده است. کوشش برای فهم نسبت اینها، به ویژه برای دیندارانی که در عصر شکوفایی علم می‏زیند و در چنین عصری مدعی ساماندهی زندگی فردی و جمعی انسان با بهره‏گیری هم‏زمان از علم و دین‏اند، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. حکیم متاله و مفسر معاصر، آیت‏الله جوادی آملی، از عالمانی است که با عنایت به این ضرورت، اهتمامی بلیغ به طرح این مسئله ورزیده و تاملاتش را در این باب عرضه نموده است. از نگاه این حکیم، عقلْ جزئی از دین است، نه در مقابل آن. بنابراین، فرض ناسازگاری آنها نامعقول است. آنچه ممکن است در آغاز روی دهد تعارض عقل و نقل است که راه‏حل‏های آن از دیرباز در علوم و معارف اسلامی مطرح بوده است. نوشتار حاضر کوششی است برای فهم، تحلیل، و نقد نظریه استاد جوادی آملی در این‏باره....