ویتگنشتاین : خداباور یا ملحد ؟

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۱۴:۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ و در حوزه های فلسفه غرب - ۰ نظر
ویتگنشتاین : خداباور یا ملحد ؟
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۴)، تابستان ۱۳۸۸

ویتگنشتاین یکی از چهره‏های علمی قرن بیستم است که نگرش‏های او به طور معمول و مشخص، بازتاب‏های گوناگون و گسترده‏ای در میان اندیشمندان دیگر داشته است. دیدگاه ویتگنشتاین درباره خدا، و واقع‏گرایی یا غیرواقع‏گرایی این فیلسوف نیز از قاعده یادشده مستثنا نبوده و حتی مبنای نظری بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است.
در نوشتار حاضر، می‏کوشیم تا به تبیین نگاه ویتگنشتاین در این‏باره بپردازیم و بگوییم که بر اساس رساله منطقی و فلسفی، به نظر می‏رسد که وی برای ماورای عالم طبیعت، حقیقتی قائل نبوده؛ زیرا بر آن بوده است که زبان بدان عالم راه ندارد. بدین‏ترتیب، ویتگنشتاین را می‏توان ملحدی نسبت به ماورا تلقی کرد، نه غیرواقع‏گرا. اما از عبارت‏های ویتگنشتاین در پژوهش‏های فلسفیاش (با این مضمون که: «الهیات از بازی زبانی منحصر به فردی برخوردار است»)، تاحدودی چنین برمی‏آید که او در عرصه هستی ‏شناسی امر الوهی، واقع‏گرا می‏باشد و برای خدا، امر الوهی، و اعتقادات دینی، وجهه‏ای مستقل از اذهان قائل است....