مجید احسن ، حسن معلمی

تاملی بر دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق در اصالت وجود یا ماهیت

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۴۵:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
تاملی بر دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق در اصالت وجود یا ماهیت
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی، سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

مسئله اصالت وجود یا ماهیت یکی از مهم‏ترین مسائل فلسفی می‏باشد که اگرچه به طور مستقل اززمان میرداماد و ملاصدرا مطرح شده است، اما محتوا و مبانی آن را می‏توان در اندیشه فیلسوفانپیشین نیز سراغ گرفت؛ بدین لحاظ، در این مقاله، سعی داریم تا این مسئله را از دیدگاه ابن‏سینا وشیخ اشراق به عنوان نمایندگان مکتب‏های فلسفی مشاء و اشراق بررسی کنیم. بنابراین، پرسشاصلی پژوهش حاضر این است که دیدگاه ابن‏سینا و شیخ اشراق در این‏باره چیست؟...