تحلیل انتقادی اشکالات ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی بر نظریه ملاصدرا در باب حدوث جسمانی نفس

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۱۷:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
تحلیل انتقادی اشکالات ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی بر نظریه ملاصدرا در باب حدوث جسمانی نفس
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

علم ‏النفس فلسفی ملاصدرا مورد انتقاد ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی قرار گرفته است. بهعقیده تبریزی، نفس یا از ابتدا نیازمند به ماده است و یا نیازمند به ماده نیست. اگر نیازمند ماده بودهو جسمانیه‏الحدوث باشد، باید همواره مادی بوده و هرگز نمی‏تواند مجرد گردد، و اگر مادی نیست،پس حدوثا و بقائا مجرد بوده و شق سومی که بر اساس آن نفس در ابتدای حدوث مادی بوده وسپس به مرحله تجرد برسد، وجود ندارد...