حسین عشاقی

حکم ناپذیری وجود

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۱۳:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
حکم ناپذیری وجود
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی، سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

بنابر دیدگاه‏های فلسفی رایج، موضوع فلسفه اولی عبارت است از «وجود مطلق» یا«موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولی روشن است که درستی این سخن،مشروط است به اینکه وجود، حکم‏پذیر باشد؛ یعنی اتصافش به برخی احکام واوصاف، ممکن باشد. ادعای این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطی امکانتحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم‏ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا«موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد....