امتداد از دیدگاه لایب نیتس

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۱۰:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه غرب - ۰ نظر
امتداد از دیدگاه لایب نیتس
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شکل‏گیری افکار لایب‏نیتس در مورد امتداد و مکان، و ارتباطآن‏دو با هم، نشان می‏دهد که لایب‏نیتس چگونه با نفی جوهریت امتداد، نیرو را اصل اشیا و امتدادمی‏داند. ضمن آنکه بر این اساس، او از ثنویت دکارتی و کانتی خارج می‏شود و اصل اشیا را روحانیمی‏داند. لایب‏نیتس امتداد، ماده، و مکان را سطح پدیداری، و واقعیتی اشتقاقی می‏انگارد؛ در نتیجه،از اینکه جهان را از هر دو سو ـ درون و برون ـ نامتناهی بداند ابایی ندارد، بنابراین اتم و خلا را منکرمی‏شود و اصل اشیا را نقاطی متافیزیکی می‏شمارد که «مناد» نام دارند، دارای حیات و ادراک‏اند، وبه اطرافْ احاطه برونی دارند. وی بدین ترتیب، اتصال را توضیح می‏دهد.....