محمد سعیدی مهر

گزاره های موجه : بحثی منطقی یا فلسفی ؟

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۰۷:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های منطق - ۰ نظر
گزاره های موجه : بحثی منطقی یا فلسفی ؟
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

حث درباره مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) و گزاره‏های موجه، هم در منطق و هم در فلسفه مطرح است. منطق‏دانان مسلمان در آثار منطقی خویش، اغلب ضمن بحث درباره اقسام گزاره‏ها،گزاره‏های حملی را به گزاره‏های موجه و غیرموجه (مطلق) تقسیم، و سپس اقسام و احکام گزاره‏های موجه را به تفصیل بررسی می‏کنند. فیلسوفان نیز مفاهیم یا ماهیات را به سه دسته واجب‏ الوجود،ممکن ‏الوجود و ممتنع ‏الوجود تقسیم، و درباره احکام فلسفی هریک بحث می‏کنند. اکنون این مسئله درخور طرح است که چه تفاوتی میان معنای منطقی و معنای فلسفی مواد و جهات هست و آیا این بحث اصالتا بحثی فلسفی است یا منطقی؟...