اثری از دکتر بیژن عبدالکریمی

هایدگر در ایران منتشر شد

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۰۵:۰۰ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ و در حوزه های انتشارات - ۰ نظر
هایدگر در ایران منتشر شد
حکمت و فلسفه: کتاب «هایدگر در ایران؛ نگاهی به زندگی، آثار و اندیشه‌های سید احمد فردید» اثری از دکتر بیژن عبدالکریمی منتشر شد.

 

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ «ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ در اﻳﺮان» در ﺻﺪد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻀﻮر ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ در اﻳﻦ دﻳﺎر و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن است و نیز ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره‎ی ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ و ﻧﻘﺶ ﺗﻔﻜﺮ وی در اﻳﺮان ﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﻈﺮی ﻣﺤﺾ ﻳﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎوی آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺻﺮف، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺿﺮورت ﺑﻨﻴﺎدیﺗﺮی اﺳﺖ. این پژوهش ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ و ﺗﻔﻜﺮ وی را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻣﻨﻈﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮی ــ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦـ از ﺳﻨﺖ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﻏﺮﺑﻲ و ﺗﻼﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬر از آن اﺳﺖ، و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﮔﻮﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﺮب، از دوره‎ی ﭘﻴﺸﺎﺳﻘﺮاﻃﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻳﻨﺪه‎ی ﺗﻔﻜﺮ ﻏﺮﺑﻲ را ﭘﻴﺶ روی ﺧﻮد دارﻳﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰله‎ی آﻳﻴﻨﻪای ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮد را در آن ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ. «ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ در اﻳﺮان» و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮح ﻣﻲﺷﻮد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ، در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﻈﺮی و ﻓﻜﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻨﻴﻢ، و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳسه‎ی ﻓﻠﺴفه‏ی ﻣﺸﺎء، ﻓﻠﺴفه‎ی اﺷﺮاق، ﻛﻼم، ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن (ﺣﻜﻤﺖ اُﻧﺴﻲ) ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.

در سنت نظری ﻣﺎ، ﭘﻴﭻوﺧﻢﻫﺎ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎ، اﺑﻬﺎمﻫﺎ و ﻧﺎروﺷﻨﻲﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر وﺟﻮد دارد. ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻚ آﻳﻴﻨﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ــ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﻜﺮی ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﻜﺮــ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﻪﻣﺎدر ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ وﺑﻬﺘﺮدﻳﺪن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد کمک کند. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ، ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮی، از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﻜﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ، ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﮕﺮی، درﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺜﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، دﻳﻨﻲ، ﻓﻜﺮی و ... اﺳﺖ؛ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﻮﻳﺖ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ و ارﺟﺤﻴﺖﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻜﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻔﻜﺮ، ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺘﻔﻜﺮی ﭼﻮن ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺎرﺣﺎن ﺗﻔﻜﺮ وی در اﻳﺮان، ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮدﻳﺪ، داوری و ﺷﺎﻳﮕﺎن، ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

و کتاب حاضر با مقدمه‎ای درباره اهمیت و ضرورت موضوع طرح پژوهشی " هایدگر در ایران" در 9 فصل دسته‎بندی شده است. فصل اول و دوم به زندگی‎نامه و آثار فردید می‎پردازد. در فصل سوم به اندیشه‎ها و تفکرات هانری کربن و مارتین هایدگر پرداخته می‎شود. هم‎چنین در فصل چهارم نویسنده به آرا و نظریات فردید پرداخته است. در فصول بعدی به تفاوت و تشابه اندیشه‎های متفکرین شرقی و متفکرین غربی، ارزش و اعتبار تفسیر دینی و معنوی در آرا هایدگر، میراث فردید، بررسی انتقادی می‎پردازد و درنهایت در فصل نهم، کتاب، مخاطب را با "فردید و سیاست" آشنا می‎کند.

کتاب حاضر بابهای 12000 تومان در 1000 نسخه به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شده است