مدیرگروه منطق

دکتر اسداله فلاحی

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۴۵:۰۰ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر اسداله فلاحی

اسداله فلاحی در سال ۱۳۵۳ در همدان به دنیا آمده است. او پس از گذراندن تحصیلات حوزوی تا مقطع خارج در حوزه علمیه قم به ادامه تحصیل در فلسفه غرب پرداخته و دکترای خود را در این رشته در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است.

اسداله فلاحی در سال 1353 در همدان به دنیا آمده است. او پس از گذراندن تحصیلات حوزوی تا مقطع خارج در حوزه علمیه قم به ادامه تحصیل در فلسفه غرب پرداخته و دکترای خود را در این رشته در سال 1386 از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است. در حال حاضر فلاحی عمدتاً به تحقیق در حوزه منطق جدید و قدیم می‌پردازد.

• سوابق تحصیلی:

 مقدمات ادبیات عرب و منطق حوزه علمیه قم 1367 -1370
سطح فقه و اصول حوزه علمیه ،قم 1370 -1374
خارج فقه و اصول حوزه علمیه، قم 1374 -1378
دیپلم ریاضی و فیزیک، قم 1368- 1374
کارشناسی فلسفه غرب، دانشگاه مفید، قم، 1374 -1377
کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفید، قم، 1378 -1380
دکتری فلسفه منطق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1382 -1386


• سوابق پژوهشی:
مقالات:
در نشریات علمی - پژوهشی:
1. 1385، «تکثرگرایی در منطق»، نامه مفید شماره 53 صص 91 – 110.
2. 1386، «صورت‌بندی جدیدی از قضایای حقیقیه و خارجیه»، آینه معرفت 11، صص 31-60.
3. 1387، «اعتبار در جهان‌های ممکن»، پژوهشهای فلسفی – کلامی فصل‌نامه علمی- پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه قم، بهار 1387 شماره 35، صص 69 – 88. (به همراه لطف‌اله نبوی).
4. 1387، «قاعده فرعیه در منطق جدید، گزارشی انتقادی از نزاع پنجاه ساله منطق قدیم و جدید درباره پیشفرض وجودی در ایران»، آینه معرفت 15، تابستان، دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، صص 41-66.
5. 1388، «تحلیل قضایای خارجیه با محمول وجود»، معرفت فلسفی 23، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، بهار، صص 51-76.
6. 1388، «آیا می‌توان خواجه نصیر الدین طوسی را معتقد به منطق سه ارزشی دانست؟»، متافیزیک، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 45، دوره جدید، شماره 1 و 2، بهار و تابستان، صص 115-127. (به همراه علیرضا دارابی)
7. 1388، «حمل اولی و شایع در منطق قدیم و جدید»، آینه معرفت 19، دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، تابستان، صص 19-46.
8. 1388، «سلب لزوم و لزوم سلب در شرطی سالبه کلیه»، معرفت فلسفی 25، پاییز، صص 233-260.
9. 1388، «ناسازگاری قاعده فرعیه با قاعده عکس نقیض»، خردنامه صدرا 58، زمستان، صص 98-117.
10. 1388، «شرطی اتفاقی در منطق جدید»، پژوهشهای فلسفی 214، دانشگاه تبریز، پاییز و زمستان، صص 105-133.
11. 1388، «لزومی حقیقی و لزومی لفظی»، فلسفه و کلام اسلامی، مقالات و بررسیها دفتر 1، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1388، صص 107-127.
12. 1389، «قضیه حقیقیه و خارجیه در منطق حذف این‌همانی و منطق مرتبه دوم هنکین»، معرفت فلسفی 28، تابستان، صص 39-56.
13. 1389، «قضیه ذهنیه»، اندیشه دینی 35، گروه فلسفة دانشگاه شیراز، صص 21-52.
14. 1389، «انواع عموم در اصول فقه»،  فقه و اصول 85 (مطالعات اسلامی سابق)، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان، صص 105-134.
15. 1389، «امتناعِ برهان صدیقین بدون پیش‌فرض فلسفی»، فلسفه دین 6، دانشگاه تهران، پردیس قم، تابستان، صص 71-96.
16. 1389، «گزاره ماهوی نزد ابن‌سینا و جهت سور»، حکمت سینوی 43، بهار و تابستان 89، دانشگاه امام صادق (ع)، صص 66-86.
17. 1389، «حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول»، پژوهش های فلسفی - کلامی 43 و 44، بهار و تابستان، دانشگاه قم (به همراه سید بهاء الدین موحد ابطحی)، صص 5-28.
18. 1389، «قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی»، فلسفه سال 38 ش 2، گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، پاییز و زمستان، صص 105-136.
19. 1389، «کاربردهای نادرست حمل اولی و شایع»، فلسفة و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها( سال 43 شماره 2، پاییز و زمستان، صص 103-119، گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران (به همراه سید بهاء الدین موحد ابطحی).
20. 1389، «تعهد درون‌قاعده‌ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین» متافیزیک، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال 2، شماره 5 و 6، پاییز و زمستان، صص 75-86.
21. 1389، «قضیه بتاته نزد سهروردی»، جاویدان خرد 4، موسسه پژوهشی فلسفه و حکمت ایران (انجمن حکمت و فلسفه)، پاییز، صص 49-71.
22. 1389، «منطق‌های مبتنی بر عکس نقیض و نقض محمول»، منطق‌پژوهی 1، بهار و تابستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 113-142.
23. 1390، «منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه کلیه» اندیشه دینی 40، پاییز، صص 1-28.
24. 1390، «آزمون اعتبار برای منطق ربط KR»، معرفت فلسفی 33، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، پاییز، صص 39-71.
25. 1390، «شرطی اتفاقی نزد منطق‌دانان مسلمان»،  فلسفه و کلام 2/87 (مطالعات اسلامی سابق)، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان، صص 111-140.
26. 1390، «افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهیم»، فلسفه سال 39 ش 2، گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، پاییز و زمستان، صص 151-172.
27. 1390، «تحلیل عموم‌های سه‌گانة اصول فقه در منطق جدید»  منطق‌پژوهی 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان، صص 103-126.
28. 1391، «مکعب تقابل: روابط میان قضایای معدوله»، فلسفه و کلام اسلامی، مقالات و بررسیها، سال 45،  دفتر 1، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، بهار و تابستان 1391، صص 123-143.
در نشریات علمی - تخصصی:
29. 1388، «شرطی لزومی در منطق جدید»، تاملات فلسفی 1، بهار، صص 7-46.
30. 1388، «ابهام‌زدایی از قضایای حقیقیه، خارجیه، معدولیه و سالبه المحمول»، معارف عقلی 13، بهار، صص 91-121.
31. 1389، «استنتاج از دو ممکن نزد ابن‌سینا»، کتاب ماه فلسفی 35، مرداد، صص 18-25.
32. 1389، «قضیه مطلقه نزد ابن‌سینا»، کتاب ماه فلسفی 35، مرداد، صص 60-73.
33. 1389، «دفاعیه قطب الدین رازی از عکس نقیض»، فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی، سال چهارم، شماره 22، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، بهار، صص 51-74.
34. 1389، «حملیه مردده المحمول»، معارف عقلی 17، زمستان، صص 179-214 .

پذیرفته شده و در انتظار چاپ:

در دست ارزیابی در نشریات:
35. «تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه با شرطی و عاطف» ، پژوهش‌های فلسفی، دانشگاه تبریز،
36. « استنتاج از دو ممکن نزد ابن‌سینا و رابطة آن با دو تعریف از قضایای حقیقیه و خارجیه»، آینه معرفت
37. «تبارشناسی نسبت‌های چهارگانه»، فلسفه
38. «سورهای محمول در گزاره‌های منحرفه (احکام قضایا و قواعد قیاس)»، معارف عقلی
39. «سه تفسیر از مشروطه نزد خونجی»، یادنامة دکتر غلامرضا اعوانی تهران، پاییز.
40. «عکس مستوی نزد خونجی»، معرفت فلسفی ؟؟، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، (در دست داوری).
41. «عکس مستوی قضایای حقیقیه نزد خونجی»، منطق‌پژوهی ؟؟، (در دست داوری).
42. «افراد مفهومی نزد خونجی»، اندیشه دینی ؟؟، (در دست داوری).
43. «گزاره‌های همیشه‌صادق نزد خونجی»، پژوهش‌های هستی شناختی ؟؟، (در دست داوری).
44. «گزاره‌های همیشه‌صادق نزد خونجی در منطق مرتبة دوم»، فلسفه و کلام اسلامی ؟؟، (در دست داوری).

مقالات منتشر نشده:
2. مقاله پژوهشی:
1. «آیا لزومی جزئی و شرطی اتفاقی متمایزند؟»
2. «قواعد منطق به روشی نو»
3. «شرطی اتفاقی در زبان طبیعی»
4. «سورهای شرطی در منطق جدید»
5. «مبحث مقولات در منطق جدید»،
6. «استدلال لویس بر استلزام میان تناقض و همه گزاره‌ها»
7. «اعتبار در جهان‌های ناممکن»
8. «نقض بولی و نقض دمورگان»
9. «منطق ربط کلاسیک دمورگان»
10. «انواع عموم در منطق ربط»

تک‌نگاری‌ها:
3. پایان نامه ارشد:
1380، منطق موجه، پایان نامه ارشد، به راهنمایی دکتر ضیاء موحد و مشاوره دکتر لطف اله نبوی دانشگاه مفید، قم. (ترجمه اثر زیر:
A New Introduction to Modal Logic, Hughes & Cresswell, Routledge, London, 1998.
4. رساله دکتری:
1386، نقض بولی و نقض دمورگان در منطق کلاسیک و منطق ربط، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر لطف اله نبوی و مشاوره دکتر سید محمد علی حجتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
(Boolean and De Morgan Negations in Classical and Relevant Logics)
5. تالیف کتاب:
1391، آشنایی با منطق ربط، انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
6. ترجمه کتاب:
1385، فلسفه منطق ربط، استیون رید، انتشارات دانشگاه مفید
7. طرح پایان یافته:
1. 1386، درآمدی به منطق ربط، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، قم. (تنها کتاب آموزشی در منطق ربط به زبان فارسی که در چند نسخه معدود منتشر گشته و البته برای انتشار نهایی نیازمند بازبینی و اصلاحات است)
2. 1387، منطق‌های وجهی غیرنرمال، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، قم. (طرحی برای معرفی منطق‌های وجهی ضعیف‌تر از منطق K که البته نیازمند بازبینی‌های اساسی است)
3. 1391، منطق ربط: دستگاه استنتاجی، دلالت‌شناسی و کاربردها، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران.
4. 1391، نقد و بررسی نوآوری‌های خونجی به زبان منطق جدید، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران.
8. جزوات درسی:
1. منطق زمان، (طرحی برای کتاب درسی در منطق زمان که جزوه اولیه آن در دانشگاه مفید به مدت یک ترم تحصیلی تدریس شده است)
2. منطق آزاد، (طرحی برای کتاب درسی در منطق آزاد که بخشی از جزوه اولیه آن در دانشگاه مفید به مدت چهار جلسه تدریس شده است)
3. منطق نمادین، (طرحی برای کتاب درسی در منطق گزاره‌ها، محمول‌ها و موجهات که جزوه‌های همواره تکمیل شوندة آن در چند موسسه حوزوی و آموزش عالی از سال 80 تا 85 تدریس شده است)

• سخنرانی‌ها و ارائه مقاله در همایش‌ها:
1. «مبحث مقولات در منطق جدید»، همایش تمایزهای منطق قدیم و جدید، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 11/9/1387.
2. «کاربردهای منطق جدید در فلسفه اسلامی»، سخنرانی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، 31/1/1388.
3. «تعهد وجودی، نزاعی بی‌پایان»، سمینار دو روزة منطق و فلسفه ریاضی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ریاضی، گروه منطق، 30 و 31/2/1388.
4. «برهان صدیقین در منطق جدید»، همایش حکمت سینوی (پیش‌همایش همایش بین‌المللی فلسفه اسلامی و چالش‌های جهان امروز، به مناسبت روز جهانی فلسفه)، همدان، دانشگاه بوعلی، 21/8/1388.
5. «قضیة بتاته نزد سهروردی»، همایش بزرگ‌داشت سهروردی (پیش‌همایش همایش بین‌المللی فلسفه اسلامی و چالش‌های جهان امروز، به مناسبت روز جهانی فلسفه)، زنجان، دانشگاه زنجان، 6/5/89.
6. «قضیه حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی»، جلسه معرفی کتاب کشف الاسرار عن غوامض الافکار اثر افضل الدین خونَجی، تهران، موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 23/10/1389.
7. «انواع تعهد وجودی»، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه و حکمت، 8/8/1390.
• راهنمایی پایان نامه
1. «نظام استنتاج طبیعی در منطق ربط»، دانشجو: سکینه تولمی، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فلسفه، 11/11/1389.
2. «کاربردهای منطق چندارزشی در منطق ربط»، دانشجو: فاطمه میرطاهری، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فلسفه، 14/4/1390.
3. «گزاره‌های همیشه‌صادق نزد خونَجی»، دانشجو: قاعدی فرد، دانشگاه زنجان، گروه فلسفه، 3/12/1390.
• مشاوره پایان نامه
1. «تناقض‌باوری و مسئله صدق»، دانشجو: رحمان شریف‌زاده، استاد راهنما: سید محمد علی حجتی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه، دفاع: 13/11/1388.
2. «منطق ربط فازی»، دانشجو: سید احمد میرصانعی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه، دفاع: 9/11/1390.
3. «جهان‌های ناممکن»، دانشجو: محمد سبحانی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه، در دست نگارش.
4. مشاوره رسالة دکتری
5. «سورهای شرطی»، دانشجو، علیرضا دارابی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه، در دست نگارش.

علایق پژوهشی:
1. منطق ریاضی، منطق وجهی (Modal)، منطق‌های ناکلاسیک.
2. منطق قدیم، منطق تطبیقی، تاریخ منطق، فلسفه منطق، فلسفه ریاضی.


•  سابقه تدریس:
دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی ارشد 88-89
مدرسه امام خمینی قم کارشناسی 78-82
منطق ریاضی موسسه امام خمینی قم کارشناسی 82-84
دانشگاه مفید قم کارشناسی 84-86
دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی 86-89
   
مدرسه امام خمینی قم کارشناسی 80-81
منطق‌های وجهی موسسه امام خمینی قم کارشناسی 82-84
دانشگاه مفید قم کارشناسی 85-86
   
منطق‌های غیرکلاسیک دانشگاه مفید قم کارشناسی 85-86
   
منطق ربط انجمن حکمت و فلسفه تهران آزاد 90-91
   
دارالحدیث قم کارشناسی ارشد 84
دانشگاه علامه طباطبایی تهران کارشناسی ارشد 85
دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی ارشد 88-89
حوزه علمیه  قم منطق مظفر 76-77
منطق قدیم حوزه علمیه  قم شرح شمسیه 77-78
حوزه علمیه  قم شرح اشارات 80-81
مدرسه امام خمینی قم کارشناسی 78-82
دانشگاه مفید قم کارشناسی 83-85
دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی 86-89
   
فلسفه اسلامی مدرسه امام خمینی قم کارشناسی 78-82
دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی 86-88
   
زبان انگلیسی دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی 86-88
   
حوزه علمیه  قم  67-79
زبان عربی مدرسه امام خمینی قم کارشناسی 78-82
دانشگاه زنجان زنجان کارشناسی 86-89