تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری باعنوان

«دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی»

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۰۴:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
«دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی»
کتاب «دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی» تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری با ترجمة سید محمدباقر تلغری‌زاده و ویراستاری علمی دکتر بهمن پازوکی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

کتاب «دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی» تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری با ترجمة سید محمدباقر تلغری‌زاده و ویراستاری علمی دکتر بهمن پازوکی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

این کتاب رسالة استادی مرحوم استاد دکتر عبدالجواد فلاطوری است که در سال 1973 میلادی برای احراز مقام استادی تسلیم دانشکدة فلسفة دانشگاه کلن آلمان شده است.
موضوع این رساله‌، بررسی و ریشه‌یابی علل دگرگونی فلسفة یونانی پس از ورود آن به عالم اسلامی است. در این رساله کوشش شده است تا با مبنا قرار دادن موارد عینی در فلسفه اسلامی که همگی ازجمله مصادیق دگرگردانی فلسفه یونانی است، زمینة پیدایش آنها را ریشه‌یابی کرده و راه را برای توصیفی مبتنی بر تاریخ سیر تحول فلسفه اسلامی هموار کند.
از نظر نویسنده این کتاب، فلسفه اسلامی حاصل برخورد دو جهان‌بینیِ از اساس متفاوت، یعنی جهان‌بینی حاکم بر فلسفه و علوم یونانی و جهان‌بینی قرآنی است. آنچه از برخورد این دو جهان‌بینی به‌وجود آمد فلسفه‌ای بود که اگر چه در صورت بیشتر یونانی ولی در محتوا عمدتاً قرآنی بود. به‌عبارت دقیق‌تر، این فلسفه دیگر نه یونانی صرف بود و نه قرآنی صرف و نه آمیزه و یا التقاطی از آن دو، بلکه یک جریان فکری مستقل و ویژه‌ای بود که از برآیند (سنتز) آن دو به‌وجود آمده بود.

این کتاب با قیمت 17500 تومان و در 1000 نسخه توسط مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران و با همکاری انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده است.