دیدار پروفسور آندره اسمیرنف، رییس انستیتو فلسفه روسیه و هیأت همراه با رئیس و اعضای هیات علمی موسسه

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۰۸:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
دیدار پروفسور آندره اسمیرنف، رییس انستیتو فلسفه روسیه و هیأت همراه با رئیس و اعضای هیات علمی موسسه
دیدار پروفسور آندره اسمیرنف، رییس انستیتو فلسفه روسیه و هیأت همراه با رئیس و اعضای هیات علمی موسسه

دیدار پروفسور آندره اسمیرنف، رییس انستیتو فلسفه روسیه و هیأت همراه با رئیس و اعضای هیات علمی موسسه