مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی» تابستان ۱۳۹۵

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۴۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی» تابستان ۱۳۹۵
مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی» تابستان ۱۳۹۵

مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی» تابستان 1395