درس گفتارهای ایدئولوژی های اجتماعی و فلسفه فقه

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۵۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
درس گفتارهای ایدئولوژی های اجتماعی و فلسفه فقه
درس گفتارهای ایدئولوژی های اجتماعی و فلسفه فقه استاد عبدالحسین خسروپناه

این مجموعه مشتمل بر256 فایل صوتی جلسات مباحثِ آموزش مقدماتی فلسفه و شواهد الربوبیه می‌باشد.
ایدئولوژی‌های اجتماعی نظام¬هایی فکری، معرفتی و ارزشی هستند که نظریه¬ها و عمل¬های سیاسی و اجتماعی را هدایت می¬کنند. در دوران معاصر ایدئولوژی‌هایی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، توتالیتاریسم و ... بر نظام¬های اجتماعی حاکم‌ بوده و هستند¬ و نه تنها حیات سیاسی- اجتماعی که حتّی حیات معنوی انسان‌ها را نیز دست‌خوش تغییرات بنیادین نموده¬اند.
استاد خسروپناه طی چهل جلسه به تبیین، توصیف، تحلیل و ارزیابی مبانی، اصول و ساختارهای این ایدئولوژی¬ها بر اساس رویکرد عقلانیت اسلامی پرداخته¬اند. ایشان پس از بررسی چیستی ایدئولوژی و چگونگی مداخله آن در عرصه نظر و عمل، مبانی ایدئولوژی‌های مدرن را مورد توجّه قرار داده و ماتریالیسم، اومانیسم، سوبجکتیویسم و سکولاریسم را بررسی کرده¬اند و در نهایت به تبیین ایدئولوژی اسلامی پرداخته‌اند.

      بیش از یک دهه است که واژه «فلسفه فقه» درمجامع علمی و حوزوی و دانشگاهی مطرح شده است. گفتگو از فلسفه فقه سخن از یک علم مدوّن، مستقل، و با آغار و انجامی روشن در کنار علوم دیگر نیست بلکه بحث از علمی در آستانه تدوین و ظهور است. این واقعیت باعث شده تا متکفلان بحث از فلسفه فقه در مواضعی مهم و اساسی با یکدیگر اختلاف داشته باشند. دکتر خسروپناه طی 25 جلسه به بحث پیرامون مسائل فلسفه فقه از جمله چیستی فلسفه فقه، چیستی و فرآیند حکم، مسائل و ارتباط فقه با دیگر علوم پرداخته‌است.