میلاد امام علی(ع) و روز پدر مبارک باد.

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
میلاد امام علی(ع) و روز پدر مبارک باد.
حکمت و فلسفه: (سرچشمه ی عشق با علی آمده است - گل کرده بهشت تا علی آمده است) (شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)- کز کعبه صدای یا علی آمده است)

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد. و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت

اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی

عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی

منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا

لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی

منبع مهــر ومحبت ، صــاحب لطف و کرم

افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی

میلاد نور بر شما مبارک