سخنرانی دکتر سعید انواری دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان «مقصود فیلسوفان مسلمان از اتصال جسم طبیعی با نظر به تبیین پدیده تخلخل و تکاثف» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۲۷:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
سخنرانی دکتر سعید انواری دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان «مقصود فیلسوفان مسلمان از اتصال جسم طبیعی با نظر به تبیین پدیده تخلخل و تکاثف» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر سعید انواری دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان «مقصود فیلسوفان مسلمان از اتصال جسم طبیعی با نظر به تبیین پدیده تخلخل و تکاثف» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

پانزدهمین نشست از سلسله هم‌اندیشی اساتید فیزیک و فلسفه اسلامی با عنوان «مقصود فیلسوفان مسلمان از اتصال جسم طبیعی با نظر به تبیین پدیده تخلخل و تکاثف» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.
پیرو مباحث صورت گرفته در هفت جلسه گذشته درباره رابطه واقعیت فیزیکی و جسم طبیعی (درباره واقعیت و جهان فیزیکی (چهار جلسه)،درباره حقیقت جسم در فلسفه اسلامی (دو جلسه) و چیستی میدانها در فیزیک (یک جلسه))،  فحوای این سخنرانی در جهت ایضاح  این پرسش بود که مقصود فیلسوفان مسلمان از اتصال جسم طبیعی چیست؟
در ابتدای این جلسه دکتر سعید انواری دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی به توضیح دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره پدیده تخلخل و تکاثف پرداختند تا این بحث زمینه‌ را برای بررسی مقصود فیلسوفان مسلمان از چیستی جسم فراهم کند. ایشان در ادامه مباحث خویش این دیدگاه‌ها را با نگاه اتمیستی فیزیک و پدیده انبساط و انقباض اجسام مقایسه نمودند.
در بخش دوم جلسه اساتید فیزیک و فلسفه حاضر در جلسه با اشاره به مباحثی چون مکان ذرات کوانتمی در فضا، ذوابعاد بودن یا نبودن آنها، رابطه جرم و انرژی و نسبت آن با ماده اولی و صورت جسمیه در فیزیک به نقد پدیده تخلخل و تکاثف حقیقی اجسام و بررسی رابطه جسم طبیعی مورد نظر فیلسوفان مسلمان و واقعیت فیزیکی پرداختند.