عضو گروه فلسفه غرب

دکتر سیدمسعود زمانی

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۳۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر سیدمسعود زمانی
حکمت و فلسفه: سیدمسعود زمانی فارغ‌التحصیل فلسفه دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و یوهانِس گوتنبرگ ماینز در آلمان است و دکترای خود را درباره هایدگر‌نوشته و در زمینه‌های هرمنوتیک، تاریخ علوم انسانی و بخش های از فلسفة دین و عرفان نیز به پژوهش پرداخته است.

شناسنامه علمی(رزومه) آموزشی، پژوهشی 
دکتر سیدمسعود زمانی

تحصیلات:
دکترای فلسفه از دانشگاه یوهانِس گوتنبرگِ ماینز در آلمان، سال 1390.
عنوان پایان‌نامة دکترا: طریق فکری مارتین هایدگر در پرتو مسألۀ شرق و غرب (Martin Heideggers Denkweg im Lichte des Ost-West-Problems)
این پایان نامه در سال 2012 در انتشارات Königshausen & Neumann در آلمان منتشر شده است.
کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی 1376
عنوان پایان‌نامه: وجهۀ قدسی [Das Heilige]: مقدمه، تفسیر و ترجمۀ بخشی از کتاب رودلف اتو
کارشناس فلسفه از دانشگاه تهران 1368
طرح های پژوهشی:
1. پژوهشی نو در باب معنای انسان و دازاین نزد هایدگر (7/1396) ، طرح موظفی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
2. نقش علوم زبانی در پیدایش علوم انسانی (1395)، طرح موظفی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
3. نقش علوم تاریخی در پیدایش علوم انسانی (1394)، طرح موظفی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
4. نگاهی به مبانی علوم انسانی: امانیسم، هرمنوتیک و منطق (1393)، طرح موظفی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
5. تکوین علوم انسانی به روایت مشهور (1392،) طرح موظفی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
6. ممیزی فلسفۀ سیاسی در آلمان (1392)، طرح غیر موظف در انجمن مطالعات سیاسی در قم.
مقالات:
الف. علمی-پژوهشی:
1. «"مسألة ما" نزد هایدگر»، پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، در دست انتشار.
2. «تعین مابعدالطبیعی دازین نزد هایدگر»، فصل‌نامة حکمت و فلسفه، دورة 14، شمارة 55، پاییز 1397.
3. «علوم انسانی: نامها و نزاع‌ها»، دوفصل‌نامة جاویدان خرد، شمارۀ 33، بهار و تابستان 1397.
4. «درآمدی بر فکر شرق و غرب در تفکر هایدگر»، مجلۀ حکمت و فلسفه، متعلق به گروه فلسفۀ دانشگاه علامه طباطبایی، سال دهم، شمارۀ چهارم، زمستان 1393 [پیاپی 40].
5. «ملاحظاتی اجمالی در بارۀ هویت غربی- شرقی عالم امروز ما»، مجلۀ فلسفه، متعلق به گروه فلسفۀ دانشگاه تهران، سال 41، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1392.
6. «گفتگوی فلسفی هایدگر با رودلف اتو دربارة شرق»، دو فصل‌نامۀ جاویدان خرد، متعلق به مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، دورۀ جدید، شمارۀ 18، بهار 1390.
ب. یادداشت‌ها:
1. «گسترش زندگی مدنی»، روزنامة شرق، شمارة 2883، 20  خرداد 1396.
2. «"عرفان آلمانی" زاییدۀ حکمت اسلامی؟»، عرفان ایران: مجموعۀ مقالات (42)، گردآوری و تدوین هیئت تحریریه، تهران، انتشارات حقیقت 1395.
3. «همایش سالانۀ انجمن عارف شهیر آلمانی مایستر اکهارت»، عرفان ایران: مجموعۀ مقالات (39)، گردآوری و تدوین هیئت تحریریه، تهران، انتشارات حقیقت 1394.
4. «مابعدالطبیعۀ هایدگر به روایت پازوکی» در مجلۀ سورۀ اندیشه، شمارۀ 79-78، مهر  آبان 1393.
5. «چیستی فلسفۀ علوم انسانی از منظر دیلتای» میزگرد در مجلۀ  کتاب ماه فلسفه شمارۀ 87 ، اسفند 1392.
کتاب:
انتشار کتاب Martin Heideggers Denkweg im Lichte des Ost-West-Problems در سال 1392، انتشارات Königshausen & Neumann در آلمان.
تدریس:
1. هگل ، دکترای پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 5/1394.
2. هایدگر، دکترای پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 4/1393.
3. فلسفه و دین در کشورهای آلمانی زبان، کارشناسی ارشد مطالعات آلمان، دانشگاه تهران، دانشکدة مطالعات جهان، 2/1391.
4. تاریخ فلسفة جدید و معاصر، کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، 2/1391. 
5. آشنایی با متون فلسفی به زبان آلمانی (3)، کلاس‌های آزاد، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران،4/1393.
6. آشنایی با متون فلسفی به زبان آلمانی (2)، کلاس‌های آزاد، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، 4/1393.
7. آشنایی با متون فلسفی به زبان آلمانی (1)، کلاس‌های آزاد، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، 5/1394.
پایان‌نامه‌ها
راهنمایی:
«تجربه‌ی دینی در مکتب رومانتیک آلمانی و "حال" در تصوف با تاکید بر نگاه شلایر ماخر و عطار نیشابوری»، بابک برومندفر، دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گرایش ادیان و عرفان؛ با همکاری آقای دکتر شهرام پازوکی (راهنمای اول) و خانم دکتر فاطمه لاجوردی (مشاور). از سال 1396 در درست انجام.
مشاوره:
1. «جایگاه تفکّر یونانی در سیر تفکّر اسلامی»، رحمان احترامی، با راهنمایی آقای دکتر شهرام پازوکی، دکترای تخصصی، موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از سال 1397 در دست انجام.
2. «مدل کانت برای محتوای غیرمفهومی»، مهیار مرادی، به راهنمایی خانم دکتر اعوانی، دکترای تخصصی، موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از سال 1396 در دست انجام. 
3. نادر نجف‌پور، «تقریری از فلسفة تاریخ هگل و استاد مطهری و مقایسة آنها با هم»، دکترای تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فلسفه، استاد راهنما: دکتر علی اصغر مصلح، 1395.
4. «تفکر، فلسفه و شاعری از دیدگاه هایدگر»، بهروز بابامیری ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، کارشناسی ارشد، فلسفه 1394.