با حکم رئیس محترم موسسه؛ دکتر حسین وفاپور به عنوان معاون اداری و مالی موسسه منصوب شد.

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۴۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
با حکم رئیس محترم موسسه؛ دکتر حسین وفاپور به عنوان معاون اداری و مالی موسسه منصوب شد.
حکمت و فلسفه:

با حکم رئیس محترم موسسه؛ دکتر حسین وفاپور به عنوان معاون اداری و مالی موسسه منصوب شد.